Általános Szerződési Feltételek

Az ISB („Szervező”) a tanulói számára ISB - Buda Juniors Football Summer Camp program megnevezésű tábort (a továbbiakban: Tábor) szervez, amely táborban való részvételre vonatkoznak a jelen Általános Szerződési feltételekben („ÁSZF”) írtak. A táborra vonatkozó jelentkezéssel és a jelen ÁSZF-re vonatkozó elfogadó nyilatkozattal a megállapodás létrejön egyrészt a fent megnevezett tábor turnust szervező ISB, mint Szervező, valamint a www.isb.hu/camps_hu.php weboldalon található jelentkezési lapon kitöltött és ott megnevezett szülő (gyermek törvényes képviselője) továbbiakban, mint Szülő között a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel.

1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező részvételi lehetőséget biztosít a jelentkezés során megjelölt kiskorú gyermek számára a táborban. A részvétel feltétele, hogy a Szülő a jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul elfogadja, melyet a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával tanúsít, továbbá a foglaló összegét a táborra történt jelentkezést követő 2 munkanapon belül, a díj fennmaradó részét pedig az első két tábor esetében 2018.05.30. napjáig, a harmadik és a negyedik tábor tekintetében pedig 2018.07.30. napjáig az ISB részére megfizette. ISB bankszámlaszám: Erste Bank Nyrt, 11600006-00000000-46621096.

2.Felek kijelentik, hogy a foglaló természetét ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

3. A Szervező a gyermek felügyeletéért felelősséget vállal, amely nem terjed ki a gyermek által a táborba magával hozott eszközökre (például táblagép, mobiltelefon, fényképezőgép stb.) illetve ruházatának koszolódására, megsérülésére, elvesztésére stb.

4. A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor ideje alatt a gyermek köteles betartani a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, valamint a helyszín házirendjét, elfogadni az oktatók irányítását, ennek megszegéséből eredő károkat a törvényes képviselő vállalja megtéríteni

5. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a táborban történő részvételt az alábbi feltételek mellett lemondja:

5.1. Az első két tábor esetében 2018. június 10-ig a részvételi dátumok a szabad helyek függvényében szabadon változtathatóak és/vagy lemondhatóak. Lemondás esetén a Szervező a befizetett összeget a foglaló, 25.000.-Ft levonása után teljes egészében visszautalja. 2018. június 10-e utáni lemondás esetén vagy ha a gyermek nem jön el a Táborba, a részvételi díj teljes összege a Szervezőt illeti meg, azt visszafizetni nem köteles.
Az utolsó két tábor esetében 2018. augusztus 3-ig a részvételi dátumok a szabad helyek függvényében szabadon változtathatóak és/vagy lemondhatóak. Lemondás esetén a Szervező a befizetett összeget a foglaló, 25.000.-Ft levonása után teljes egészében visszautalja. 2018. augusztus 3-a utáni lemondás esetén vagy ha a gyermek nem jön el a Táborba, a részvételi díj teljes összege a Szervezőt illeti meg, azt visszafizetni nem köteles.

5.2 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tábort (kevés jelentkező vagy más ok miatt) lemondja. Ebben az esetben a meghiúsult táborra a törvényes képviselő által már megfizetett összeget a Szervező teljes egészében visszafizeti. A turnus meghiúsulása esetén a Szervező lehetőséget kínálhat fel egy későbbi turnusban történő részvételre, amely lehetőséget a Szülő nem köteles elfogadni.

5.3 A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést fogadnak el a finance@isb.hu e-mail címre küldve.

6. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag abban az esetben tekintik hatályosnak, ha a Szülő a tábor foglalóját az online regisztráció után legkésőbb 2 munkanappal a Szervező részére megfizette, és a Tábor teljes díját az első két tábor esetében 2018. május 30-ig, a harmadik és a negyedik tábor esetében 2018. július 30-ig a Szervező részére hiánytalanul megfizette.

7. A Szülő és a résztvevő gyermek ezennel kijelentik, hogy a tábor részleteit és szabályait megismerték, az abban foglaltakat tudomásul vették, és betartásukért kötelezettséget vállalnak. A Résztvevő és a Szülő a jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó a gyermek és a törvényes képviselője személyes adatait a jelen szerződés hatálya alatt a jelen szerződés teljesítése érdekében, illetve statisztikai céllal, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti céllal és okból kezelje, feldolgozza tárolja és továbbítsa. A Szervező köteles az adatkezelés biztonságáról gondoskodni különös tekintettel arra, hogy illetéktelen harmadik személy az adatokhoz ne férhessen hozzá. A Szervező köteles továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint biztosítani, hogy a Résztvevő, illetve a Résztvevő képviseletében annak szülője/törvényes képviselője, mint érintett az ott rögzített jogait gyakorolhassa. Szervező tájékoztatja a Szülőt, hogy a gyermek neve, születési ideje és amennyiben valamilyen speciális táplálkozást igényel a gyermek az erre vonatkozó adatok továbbításra kerülnek a Buda – Juniors Fc részére a gyermek beazonosítása érdekében.

8. Résztvevő és Szülő kijelentik, hogy beszélnek és olvasnak magyar vagy angol nyelven, így a jelen okiratban foglaltakat megértették és magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A Szülő kijelenti, hogy a Résztvevő törvényes képviselőjeként jogosult teljes jogkörrel önállóan eljárni, és e minőségében nyilatkozatot tenni. Szülő kijelenti, hogy cselekvőképes és a hozzájáruló nyilatkozatát, belátási képessége birtokában, önként, szabad akaratból, a jelen okiratban foglaltak ismeretében tette.